Claus Jurídiques sobre les violències masclistes digitals

L’Associació Dones Juristes, us presentem: “Claus jurídiques per a professionals de l’atenció a les dones”, una publicacio redactada per l’advocada penalista Laia Serra Perelló per a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat.

La publicació tracta sobre violències masclistes digitals, on s’aborden les claus per entendre que són i com operen aquestes noves violències.

Les violències masclistes digitals: un fenomen en expansió

Es dóna la paradoxa de què les violències masclistes digitals són un fenomen expansiu, i per contra, no estan sent gens estudiades. Es desconeix de manera rigorosa a quantes dones i joves afecta, les característiques sociodemogràfiques de les afectades, els impactes que causen, les tipologies de violències que prevalen, els tipus de perfils individuals i col·lectius que les generen, l’índex de denuncia i el percentatge d’èxit dels processos judicials.

l potencial lesiu de les violències masclistes digitals és molt important, degut a diversos aspectes que les fan peculiars. Una de les principals conseqüències, és la sensació d’impotència i desapoderament que provoca el fet de no poder frenar la seva viralització. La capacitat de difusió d’aquelles violències, desborda el nostre entorn íntim i ens fa sentir exposades davant de cercles amplis, com el professional o el comunitari.

La impotència també prové pel fet de saber que l’empremta d’aquell contingut, probablement romandrà per sempre en l’espai virtual. Cada cop que aquell contingut es torni a divulgar, la dona tornarà a ser victimitzada, provocant un greuge continuat que no dificulta els processos de recuperació emocional. El fet d’estar permanentment connectades i que no puguem deixar d’usar els nostres dispositius, provoca una sensació de control i d’exposició a la violència, permanent. La impunitat i la banalització de les conseqüències d’aquestes violències per part dels operadors jurídics i del nostre propi entorn, també col·laboren a agreujar el dany. Les conseqüències d’aquestes violències, no es limiten a l’espai virtual, ni a la identitat o la reputació digital, sinó que poden arribar a tenir conseqüències físiques, com el desencadenament de malalties i fins i tot el suïcidi. Una de les facetes més menystingudes de l’impacte d’aquestes violències, és la seva dimensió de vulneració de drets fonamentals.

Aquestes violències, afecten individualment a la dona/jove agreujada, però alhora provoquen un impacte col·lectiu en totes les dones, vulnerant el nostre dret a la llibertat de pensament, de creació artística i científica, d’informació i expressió i de participació política. El resultat final és que les dones, en tota la nostra diversitat estem infra-representades i les nostres contribucions invisibilitzades, en la nova àgora democràtica que és Internet.

  • Un problema central en el seu abordatge, és que se segueix considerant que les violències digitals no són tan greus com les analògiques. No es concep que ambdues violències tinguin la mateixa arrel: són formes de perpetrar els rols de gènere, d’estendre el control de les dones i els nostres cossos i de perpetuar la desigualtat estructural. Si els infractors cometen violències digitals, és perquè saben que el context social patriarcal, provocarà l’efecte desitjat: l’estigma i el disciplinament social de les agreujades.
  • L’altre problema central, és que la legislació sobre violències masclistes, no incorpora ni està adaptada a les seves particularitats.
  • Una altra problemàtica compartida amb les violències masclistes analògiques, és que sovint la seva prevenció, segueix infantilitzant i culpabilitzant les dones i les joves. El missatge se centra en la necessitat de que les dones/joves activin mesures d’auto protecció, enlloc de focalitzar en la responsabilitat dels infractors i de la resposta social que els legitima. La prevenció hauria de dirigir-se a apoderar les dones en l’ús de les TIC i a promoure l’educació en la ciutadania digital, per a què tothom assumís que Internet és un ecosistema que hem de cuidar col·lectivament per a què segueixi sent habitable per tothom.