Fes-te sòcia de Dones Juristes

Per a poder fer-se sòcia de Dones Juristes cal omplir la butlleta d’inscripció. Així mateix, s’ha d’estar recolzada per dues sòcies o, en cas de no comptar amb l’esmentat suport, fer-nos arribar un Currículum Vitae que ens permeti conèixer la trajectòria de la sol·licitant.

Un cop presentada tota la documentació, la Junta Directiva resoldrà respecte de l’admissió com a sòcia, la qual cosa serà comunicada de forma immediata a la interessada.

Hi ha una quota de 28,05€ i el pagament és semestral. Per a poder fer efectiu l’ingrés, és necessari que es faci constar la forma de pagament i, en cas de fer-ho per mitjà de domiciliació bancària, és necessari indicar el número de compte sencer.

Fes-te sòcia de Dones Juristes

Full d’inscripcions

Vols rebre el butlletí electrònic?

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ DONES JURISTES amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de ASSOCIACIÓ DONES JURISTES, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ RIPOLL 25,08002 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic info@donesjuristes.cat.