Comissions i línies de treball

cita rosa

Dones Juristes s’organitza en 4 comissions segons les línies de treball de l’associació: Igualtat i Violència, Comissió de Família, Comissió de Laboral i d’Estrangeria i Comissió Internacional. A més, l’associació té un Grup de Treball sobre la Coordinació de Parentalitat.

Comissió igualtat i violència

=

Comissió d'igualtat i violència

La Comissió  d’Igualtat i Violència té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència que afecta les dones en l’àmbit del dret penal, i, en especial, en el de les violències masclistes, així com la igualtat real i efectiva entre gèneres.

Comissió de família

=

Comissió de família

La Comissió de Família té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del Dret de Família.

Comissió Internacional

=

Comissió Internacional

La Comissió Internacional de Dones Juristes té per objecte l’estudi de la legislació internacional aprovada en matèria de gènere així com el seguiment de totes les iniciatives i projectes que es puguin desenvolupar en l’àmbit internacional.

Comissió Laboral i Estrangeria

=

Comissió Laboral i Estrangeria

La Comissió Laboral i Estrangeria de Dones Juristes estudia la legislació i jurisprudència que afecta les dones com a col·lectiu migrant.

Promovem la col·laboració
per aconseguir
una igualtat del dret de les
dones