15 octubre 2020 | Dictàmens jurídics

15 octubre 2020 | Dictàmens jurídics

Informe jurídic sobre el Reial Decret 902/2020

Informe jurídic sobre el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes (2021) per la DIBA.

 

Atesa l’entrada en vigor el 14 d’abril de 2021 del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, i tenint en compte que ja s’han efectuat múltiples estudis sobre el mateix, en aquest informe ens centrarem en uns determinats elements, que considerem essencials per tal d’obtenir una aproximació a les mesures més importants que conté.


L’informe s’estructura en tres apartats: en primer lloc s’efectua una aproximació als antecedents normatius. El segon bloc conté un repàs del contingut de la norma. En segon terme, es fa referència a l’àmbit d’aplicació i s’analitzen els principis inspiradors de la norma: el principi de transparència retributiva, i més específicament el principi d’igual retribució per treball d’igual valor. Finalment, es fa èmfasi en els instruments a través dels quals s’han aplicar aquests principis, això és: els registres retributius, l’auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional continguda a l’empresa i en el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el dret d’informació de les persones treballadores.

CONCLUSIONS
i.
L’aprovació del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, és un pas important per a avançar en la presa de consideració de la perspectiva de gènere en les polítiques retributives i la conscienciació del valor que té el respecte del principi d’igualtat en les polítiques públiques.


ii.
Tot i que la disposició addicional quarta del Reial decret 902/2020 únicament fa referència al personal laboral al servei de les administracions públiques, els principis referits a la igualtat retributiva serien aplicables a tot el personal al servei de les administracions públiques, amb independència del seu vincle. Si bé la norma no hi fa cap menció expressa, considerem que a les administracions públiques els són d’aplicació, doncs, els principis de transparència retributiva i d’igual retribució per treball d’igual valor, amb independència del vincle del personal al seu servei.


iii.
S’han d’analitzar, planificar, dissenyar o executar polítiques prenent en consideració la perspectiva de gènere, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones.


iv.
Hem d’incorporar en el nostre dia a dia conceptes com discriminació directa o indirecta, bretxa salarial, principi de transparència, concepte d’igual valor per mateix treball, a fi d’implementar pràctiques respectuoses amb aquests
conceptes i assolir d’aquesta manera un terreny lliure de discriminació compatible amb l’exercici d’una veritable conciliació de la vida personal i laboral.


v.
Pel que fa a la posada en marxa dels instruments que han de garantir la transparència retributiva, considerem que cal posar en valor la figura dels gestors de recursos humans de les entitats, per tal que pugui assolir un veritable coneixement de la gestió dels registres, auditories, i, especialment, la valoració dels llocs de treball.


vi.
Un desconeixement per part de les entitats i implicació del seu personal directiu pot suposar a la pràctica una desafectació envers les mesures proposades, i es poden percebre únicament com una càrrega burocràtica.
Cal, per tant, sensibilitzar el personal directiu respecte la importància d’implicar-se en aquestes polítiques.


vii.
És necessari esperar un temps per a constatar l’efectiva repercussió d’aquestes mesures i d’aquesta manera es podran aconseguir dades que permetin efectuar una valoració del resultat obtingut i, sobretot, les millores que s’han assolit respecte la igualtat retributiva.