23 setembre 2009 | Incidència política i social

23 setembre 2009 | Incidència política i social

Compareixença amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya

Compareixem en el Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família al Parlament de Catalunya el dia 25 de juny del 2009.

La finalitat d’aquesta llei és aprovar el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i bastir una altra de les parts del nou sistema jurídic privat que ha d’anar completant el Codi general.