Compareixença amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes al Parlament de Catalunya

Compareixença amb relació a la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes al Parlament de Catalunya el dia 25 de març del 2015

La Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes


La Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes és fruit d’una ponència conjunta (atès que és una matèria de desenvolupament estatutari bàsic) i, per tant, és una iniciativa d’origen estrictament parlamentari.


Amb aquesta iniciativa es volen reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de subordinació i desavantatge social i econòmic respecte dels homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament llurs drets de ciutadania. En conseqüència, la nova llei ha de permetre de construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidaria.