Missió i Valors

Missió i Valoors

Estem compromeses per aconseguir la igualtat de gènere i el respecte dels drets humans de les dones a Catalunya i arreu del món. Amb la nostra tasca volem construir un món on els drets humans, les llibertats i la justícia de gènere siguin una realitat per a totes les dones, amb l’eradicació de totes les formes de discriminació que les afecten per raó de gènere, orientació sexual, sexualitat, religió, edat, capacitat, origen ètnic, nacionalitat, condició social o d’altres factors.

Som, per tant, un grup de dones professionals que volem contribuir com una part més del moviment de dones, enfortint els vincles amb les organitzacions feministes en pro dels nostres objectius comuns. De fet, moltes de nosaltres estem o hem estat vinculades, a més, amb altres moviments socials i entitats, que ens proporcionen un coneixement més profund del món associatiu, de les lluites que, en defensa dels drets de les dones, es batallen a cada moment. I ens permet amb més facilitat, crear sinèrgies amb altres moviments per la consecució dels nostres objectius.

Per a nosaltres, aconseguir l’apoderament de les dones és indispensable per al ple exercici dels seus drets. En el desenvolupament de la nostra activitat, estem compromeses amb la transparència, l’ús responsable dels recursos financers, l’equitat, la responsabilitat i la integritat en totes les nostres interaccions.  Som un grup de dones professionals independents, la nostra tasca no està vinculada a cap partit polític ni institució religiosa.

Volem seguir els principis que han regit l’Associació des de la seva fundació, treballant honestament pel desenvolupament i la formació de totes les juristes al servei de les dones i partint de les bases del feminisme. La base de treball de la què parteix aquest compromís és conjugar de forma ètica i solidària el desenvolupament personal de cadascuna de les sòcies amb el de l’Associació, posant sempre per sobre els interessos de Dones Juristes.

Copyright 2015 - Dones Juristes